وختي سیرۊس قايقران گيلکي گب زي

اي بگۊبشتؤ، گيله‌وا أول شماره مئن (تير ۱۳۷۱) چاپ بۊبؤ. دۊ ته دليل دأنم کي اي وؤته هندئه ورگˇ مئن چاپ بکۊنم. يکته سيرۊس قايقرانˇ جاجيگهگيلکؤنˇ ديلˇ مئن ؤ اؤکته ني اين که اي بگۊبشتؤ گيلکي بۊ. وؤته ورگˇ پيش بنأ خطˇ همرأ دچينوأچين بۊدم.

سيرۊس قايقران
سيرۊس قايقران

تيمˇ ملليˇ فۊتبالˇ ايران گي اؤرديبهشتˇ ايمسال، مؤسابقاتˇ مقدماتيˇ جامˇ مللتانˇ آسيا جه شرکت بۊکۊدۊبۊ، خۊدشˇ دۊ تا حريفه يعني هند ؤ پاکستانه بزئه يۊ به دؤرهٔ نهاييˇ مؤسابقات راه پيدا بۊکۊد. کاپيتانˇ تيمˇ ملليˇ فۊتبالˇ ايران، أمي همولايتي يعني سيرۊس قايقران بۊ، کي اۊ بازيانˇ دۊرۊن به عنوانˇ بئخترين بازيکۊن انتخاب بۊبؤست. قايقرانˇ أمره به زبانˇ گيلکي گب بزئيم کي ألان اۊنه با هم خأنيمي.

گيله‌وا: جنابˇ قايقران چن سال دأري؟ چن ساله کي تۊپ زني؟ ألان کؤيا ايسأيي ؤ چي کارˇبارأ دري؟

قايقران: ۳۰ سال دأرمه. محلهٔ «کۊليوئر»ˇ أنزلي جه به دۊنيا بامؤم. فۊتبالˇ باشگاهيأ ملوانˇ جه شۊرۊع بۊکۊدم. ألانم تهران بازي کۊنم.

گيله‌وا: چۊتؤ فۊتباليست بۊبؤيي؟

قايقران: جه کۊچيکي تۊپبازيأ دۊس دأشتيم. أنزلي قديمنديمان فۊتبالˇ خؤبي دأشتي. منم أنزلي زاکانˇ أمره بازي کۊديم. اۊ زمينانˇ دۊرۊن أنقدر زيمين بۊخؤرديم ؤ ويريشتيم تا بۊبؤستيم فۊتباليست.

گيله‌وا: چۊتؤ بۊبؤست کي تئران بۊشؤيي؟

قايقران: من مي شهر ؤ گيلانه خئلي دۊس دأرم. من أنزلي مردۊم ؤ اۊنˇ دريايأ خئلي دۊس دأرم ولي پارسال بيدئم کي کمکم آخرˇ خط فأرسئندرم. ايتا جه تئرانˇ تيمان مرأ پيشنهادˇ خؤبي بدأ. سۊبۊکسنگين بۊکۊدم ؤ آخرپسي ره بۊشؤم. ايمسالم وا تئران بازي بۊکۊنم. آخر مي قرار دۊ ساله يه ؤ اي سال دئه باقيه تۊمامه به.

گيله‌وا: تي منظۊر جه آخره فأرسئن چيه؟ خيال نۊکۊدي کي تي شؤنˇ مره گيلانˇ فۊتبال ضربه خؤره؟

قايقران: بيدينيد! هر تا ورزشکار ايتا شۊرۊع ؤ ايتا تۊمامي دأره. آدمˇ سن کي سي فأرسه دئه وا کمکم به فکرˇ خۊ زيندگي ببه. بۊگؤفتم هسه دۊ سالم تئران بازي بۊکۊنيم ؤ ايپچه أمي زيندگيأ چأکۊنيم. من ؤ مي مأنستان آدمانˇ شؤنˇ أمره يم گيلانˇ فۊتبال ضربه نۊخؤره.

أما، أمي گيلانˇ ميان جوانانˇ خؤبي دأريمي کي تأنيدي أمي جايانه پۊرأکۊنيد.

گيله‌وا: چۊتؤ بۊبؤست ترأ هندۊستانˇ ميان بئخترين بازيکۊن انتخاب بۊکۊديد؟

قايقران: ولله اۊ بازيانˇ مؤديرانˇ نظر بۊ. من هيچ ادعا نأرم. زاکان همه زحمت بکشئيد. منم اي نفر بۊم اۊشانˇ مأنستان.

گيله‌وا: وختي جايزه فأگيفتي ويشتر خۊدتˇ فکر بي يا تي زادگاه ؤ تي شهر ؤ اۊستانˇ فکر؟

قايقران: هم خۊدمˇ ره خۊشال بۊم ؤ هم وختي کي فکر کۊديم کي مردۊمˇ گيلان خۊشالأبيد، احساسˇ غۊرۊر مره دس دأيي.

گيله‌وا: تي نظر دربارهٔ زبانˇ گيلکي چيسه؟

قايقران: من عاشقˇ زبانˇ گيلکيم. هۊتؤ کي مي شهر ؤ همهٔ گيلانه دۊس دأرم، هۊتؤ مي زبانأ دۊس دأرم. اؤردۊيˇ تيمˇ مللي ميان هرتا کشورˇ ميان مؤسابقه بدأريم، گيلانˇ زاکانˇ أمره گيلکي گب زنم.

گيله‌وا: پاري وختان دينيم کي تماشاچيان بازي تۊمامه بؤسته پسي کسکسˇ مره دعوا گيريدي ؤ بزنبزن را تاوديدي. تي نظر چيه ؤ تماشاچيانه چي سفارش کۊني؟

قايقران: أما بازيکۊنان، بازي تۊمامه بؤسته پسي همديگره ماچچي ديهيم ؤ دس فأديم ؤ خنده مره جه زمين بيرۊن شيم. تماشاچيانم وا هتؤ بيبيد کي بازي وأسي نوا دعوا بيگيريد. فۊتبالˇ أمره وا دۊست اضافه کۊدن، نأ دۊشمن تراشئن. من تۊمامˇ تماشاچيانه سفارش کۊنم کي خۊدشانˇ تيمه تشويق بۊکۊنيد. ولي تيمˇ مؤقابله أذيت نۊکۊنيد. بۊگؤفتم کي بازي دۊستي شينه نأ دۊشمني شين.

گيله‌وا: سيرۊس جان! تي ناجه چيه؟ چي آرزۊ داري؟

قايقران: ناجه دارم کي همه سالم ؤ خۊشال بيبيد ؤ هيچوخت ورزشه فرامۊشه نۊکۊنيد. مخصۊصاً أمي جوانان کي ورزش اۊشانه قوي ؤ رشيد بار أوره. اۊشاني کي طرفدارˇ ورزشيدي ؤ آييد بازيانه تماشا کۊنيد، خۊدشانم خۊشانˇ سلامتي ره ويشتر ورزش بۊکۊنيد.


دیدگاه‌ها

4 پاسخ به “وختي سیرۊس قايقران گيلکي گب زي”

  1. مريم بانو

    خيلى جالب بود. درود بر شما که در راه زنده نگهدااشتن زبان گيلکى تلاش مي کنيد.

  2. مريم بانو

    خيلى جالب بود. درود بر شما که در راه زنده نگهداشتن زبان گيلکى تلاش مي کنيد.روح سيروس قايقران شاد

    1. جالبه عین رشتیا صحبت میکنه ….. انگار نه انگار اهل کولوره !!︎

  3. چنین ورزشکاری دیگر امکان ظهور نیافت و گیله‌وا هم کمتر به چنین گفت‌وگوهایی پرداخت. در نتیجه باز نویسی مجدد آن به رسم‌الخط پیشنهادی گیلکی و بازنشرش، مفید و آموزنده است.