وبمجي II

اینم دومي وبمجي! اگه اي وبلاگ’ دۊمبال کؤنین ؤ دؤنین بیس‌دئقه‌ چیسه، پس حتما اینم دؤنین که مۊ خئلي رۊمي عددنیویسي’ دۊس دأنم. هۊتؤ که بیس‌دئقه برنامه’ن’ رۊمي عددؤن ٚ جي نیویسنم، تصمیم بیتم وبمجي مطالبم رۊمي اعداد ٚ جي شۊماره بزنم. أگه خأ بۊدؤنين دئباري رۊم (رۊم ٚ باستان) ٚ مئن نؤمره’ن (عددؤن) چۊتؤ بنويشته بنأبۊن، ائره’ بۊخؤنين.

أمما برسیم اي ماه ٚ وبمجي’. یعني ۱۵۹۲ مۊردال ما وبمجي:

– پیشتر علیرضا پنجه‌اي یکچي بنویشته بۊ راجع به عاشۊرپۊر ؤ پۊررضا ؤ مسعۊدي؛ بأزین امین حق‌ره یکته نقد بنویشته پنجه‌اي وانیویس ٚ سر. اي نقد جالبه چۊن یپاره پیشفرضؤن’ بئنه سؤال ٚ جير کي اغلب همه اي پیشفرضؤن’ چیشم‌دبسته دۊرۊس گینن. اي نقد’ ائره تینین بۊخؤنین.

– تایم ٚ مجلله، سال ۲۰۱۸ بئترین اختراعؤن ؤ تکنؤلؤژيئن’ لیست بۊده. اي مجلله معیار اۊتؤ کي خۊدش گۊنه اینه کي کۊ اختراع ؤ تکنؤلؤژي، امئه دۊنیا’ بئتر ؤ هۊشمندتر ؤ حتی سرگرمأکۊن‌تر چأکؤنه. حتما بشین اي لیست ؤ این ٚ تؤضیحات’ ائره به فارسي بۊخؤنین کي خئلي جالبه.

– نۊدؤنم چني کلاسیک ٚ مۊزیک’ خۊش دأنین ولي دؤنم اي اجرا’ اگه گۊش بدین کئف کؤنین. اي آهنگ، یکته چئللؤ کؤنسرتؤ ایسسه که ائلگار (Elgar، پیله آهنگساز) چأگۊده ؤ ائره، ژاکلین دۊ پره، لندن ٚ فیلارمۊنیک ٚ اؤرکستر ٚ همرأ اجرا کأدره. حتما بینین ؤ بشتؤیین.

– حتما دئه تایسه خبردار بۊبؤین که خۊزستان ٚ مئن، هفت‌تپه کارگرؤن اعتصاب بۊدن ؤ خۊشؤن حق ؤ حۊقۊق ؤ خۊشؤن ٚ کارگري شؤرای ٚ سر بجنگسن ؤ خئلئنم ایشؤن ٚ همرأ همدل ؤ همصدا بۊبؤن. یکته اي همدلي‌ئن ؤ همصدایي‌ئنم، شکیب مصدق ٚ صدا بۊ که اي ویدئؤ کیلیپ ٚ مئن، هفت تپه کارگرؤن ئبه بۊخؤنده. ترانه البته کامیار فکور ٚ شي ایسسه. هم ترانه، هم آهنگ هم ویدئؤ محشره! حتما اي ویدئؤ بینین.

– ایسه کي مۊزیک ٚ گبه، نشأنه پینک فلؤید ٚ جي گب نزئن! اي جرگه (Band) یکته آهنگ دأنه که مۊ خئلي دۊس دأنم. اصلا هي آهنگ ؤ هي ویدئؤ کیلیپ باعث بۊبؤ مۊ راک ٚ مۊزیک’ خۊش ویگیرم! اين ٚ ویدئؤئه کي درواقع یکته أنیمیشنه، تینین ائره بینین ؤ أگه راک (Rock) دۊس ندأنین شاید مي مۊرسؤن، اي کیلیپ ٚ پسي این’ دۊس ویتین.

– قؤم چیسه؟ ملت چیسه؟ ایشؤن چي فرقي دأنن؟ امه چۊتؤ تینیم أمئه قؤمیت یا ملیت‌ئبه حقسأی بکۊنیم بیدین ٚ اینکه دککیم شؤونیسم ؤ ناسیۊنالیسم ؤ نژادپرستي مئن یا بي اینکه آدمؤن ٚ مئن تفرقه ؤ سیوایي’ ویشترأکۊنیم؟ پیشنهاد کؤنم اي مطلب’ بۊخؤنین.

– گیلؤن ٚ مئن، زمین فۊرتن ؤزمین‌خؤري دئه هني زیادأبؤ که جؤرجؤري‌ئنم به‌گب بمأن. یک نفر که این ٚ شؤغل ٚ نؤم ایسسه «معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان» بۊته که زمین ٚ اؤضاع خراب اندر خرابه. خؤدتؤن بۊخؤنین بینین چي بۊته!

تأمین اجتماعي، یکته سازمانه کي قرار بۊ مردۊم ٚ پۊشت ؤ پناه ببۊن. قرار بۊ مردۊم ٚ زحمت بکشئه پۊل ٚ جي کي خۊشؤن ٚ دسمؤزد ٚ جي زئن ؤ هأدأن تأمین اجتماعي یکته صندۊق چأگۊده ببۊن تا مردۊم دئه بهداشت ؤ درمان ؤ بازنشستگي غم’ ندأرن. ولي اخیرا گۊته درن تأمین اجتماعي ورشکست بؤدره ؤ امکان دأنه اين همه آدم ٚ. حق ؤ حۊقۊق بایه ببۊن! جریان چیسه؟ اي مقاله مفصل ؤ دقیق، تأمین اجتماعي سیر تا پیاز’ تؤضیح دئنه شمئبه.


– اینم آخري، اصل ٚ جنس! یکته هأکشي وانيويس کي فرانسه مئن ٚ جلیقه زردؤن ٚ جي گۊنه. محشره اي وانیویس!

*شمرأني أگه لینک یا مطلب یا چیز ٚ جالبي دأنین یا شناسنین حتما کامنت بنین یا ایمیل بزنین که وبمجي مئن معرفي ببۊن. شیمه قۊربؤن.


دیدگاه‌ها

5 پاسخ به “وبمجي II”

 1. دوستدار تالش گیلک

  سلام متن خانم لیلا را خواندم و متاسفانه باز هم باید بگویم نقطه سر خط خطاب به همه دوستانی که هنوز هم طرفدار این اندیشه مارکسیستی ملت در ملت هستند. به قول ما اهل علوم زیستی که حالا به اجبار وظیفه یا علاقه متاسفانه راتزل وار وارد علوم زیستی شدیم یک چنین نسخه هایی بایستی در یک جا اثر می کرد در مبدا این اندیشه یعنی آلمان ما کلا یک ملت داریم. ملت باواریا ، ملت هامبورگ ، ملت برلین را حداقل من بی سواد که به جای جمع آوری مال و منال سفر کردم ندیدم .اصلا فلسفه فدرالیته برای تشکیل یک مملکت از دوک نشینها بوده چه مرضی است به جان یک کشوری بیافتیم که قرنهاست یک ملت هستند و مثلا با فدرال گرایی بخواهیم سر بقیه شیره بمالیم. در فرانسه ، در فرانسه ای که امین جان حضرات قوم گرایی به آزادی خواهی اش قسم می خورند یک ملت هست آن هم ملت فرانسه. در همین مادر پنج جمهوری با مردمان کرس چنان برخوردی می شود که اگر یک بار ناز و نوازش!! پلیس فرانسه بر سر حضرات تشنه به خون تاریخ ایران می خورد معنی عدالت اروپایی که ظاهرا فقط بابستی نصیب خاورمیانه بدبخت شود را درک می کردند!!. در اسپانیا که سالها فدرال گراها کعبه آمال اشان بود آخر سر به این نتبجه رسیدند که دادن خودمختاری از اول اشتباه بوده . بلژیک با چنگ دندان حفظ نمودند که تجزیه نشه و انگلیس حالا حالاها اون انتخابات مهندسی شده را برگذار نمی کنه. روسیه هم بغل دست گوشمان هست چنین اندیشه هایی را در موزه های مایه عبرت گذاشتند نه افتخار. چین هم ناسیونالیست کومونیست و دیدی که بر سر ایغورها چه آورد. ترا هر چه می پرستید و به آن اعتقاد دارید به جای چنگ انداختن به این مفاهیمی که قبلا امتحانش را بد جور پس داده و نتیجه اش را در یوگسلاوی تا عراق و افغانستان و … می بینیم به صیانت از گیلکی مشغول باشید والا قوم و قبیله فحش نیست من با افتخار ملیتم ایرانی است و قومیتم نیم گیلک نیم لر بختیاری است. اطلاق شمالی و جنوبی هم فحش نیست به میلانی هم در ایتالیا شمالی می گویند نمیره در ابنستا فحش جد و آباد نثار رومی ها کنه. چیزهایی در فضای مجازی می بینم که مایه خجالت داره با عکس میرزاکوچک به دشمن ایرانی میروند که میرزا جانش را برای آن گذاشت. اینها امین جان از اون راست گراها خطرناک تر نباشند ، متحدش هستند . تفویت کننده این تفکر هستند که امنیت بر آزادی مقدمه. روح دکتر پرتو شاد باد اما ایشان فصل الخطاب تاریخ گیلان پیش از صفوویه نیستند در همان دانشگاهی که در مسکو هم درس خواندند کسی این اندیشه را قبول نداره. یک زمانی چپ گرایی ایشان به درد بندگان خدایی می خورد!! و ای کاش یک بار مناظره ای با چند تاریخ شناس مطرح پیش از رحلت اشان برگذار می کردند که چگونه می توانی مملکتی که از اول ماله ایران بوده و خودش در پیدایش ایران نقش داشته اشغال نمود!! البته منکر جنایات دو خاندان شاه عباس اول و فامیل محترمش خان احمد گیلانی نیستیم و نخواهیم بود.

  1. دوستدار تالش گیلک؛
   برخلاف اونچه که ميفرماييد مثلا در آلمان اتفاقا بروز و ظهور هويتهای مختلف بسيار پررنگ و زنده ست. اينکه برای اين هويتها چه نامی انتخاب کنيم بحث ديگريه. ملت يا قوم يا هرچی. ولی يک چيز مشخصه، اونچه که امروزه به عنوان ملت معرفی ميکنن درواقع دولت-ملته. چه در ايران چه در آلمان. اين ديگه بحث شخصی نيست. خيلی واضحه. اگر قرقيزستان جزو ايران بشه، مردم قرقيزستان جزو ملت ايران ميشن. کمااينکه حالا مردم هرات جزو مليت افغانستان هستن. پس اين عنوان کاملا در دست و به کام دولتهاست. افرادی مثل سيد جواد طباطبایی سعی کردن اين تناقض رن با ايدهٔ ايرانشهر حل کنن اما متاسفانه نتيجه چيزی جز تئوريزه کردن انديشهٔ پادشاهی و ناسيوناليسم ايرانی با رنگ و بوی شوونيسم و جنگ طلبی نشد. بهرحال ما بايد در جهان امروز تکليفمون رو روشن کنيم که آيا با کشورهای همسايه سر جنگ داريم و قراره قسمتهایی از خاکشون رو بگيريم چون معتقديم مال ايرانه و مردمشون ايرانی؟ يا قراره با اونها همزيستی کنيم و اونها رو به رسميت بشناسيم. انديشهٔ ايرانشهری و دوستانی که تاکيد دارن ايران ملته و اجزای درونش ملت نيستن عملا ايدهٔ جنگ طلبی و منزوی شدن ايران در منطقه و سرکوب تکثر درونی ايران رو پيش ميبره.
   بنابراین، نه تنها نتيجهٔ انديشهٔ امثال نويسندهٔ اين مطلب که معرفی کردم به تجزيه طلبی ختم نميشه بلکه نتيجه ش اينه که اعضای مجموعهٔ بزرگ ايران احساس ميکنن عضوي از اين خانواده هستن و درش سهم دارن و به رسميت شناخته ميشن. اما در مقابل انديشهٔ ايرانشهری ضمن انکار اين هويتها دائم مردم رو نسبت به خاک و مردم بيرون از مرزهای دولت ايران حريص و مشتاق ميکنه. هيتلر همين طوری مردم کشورش رو به جون مردم اروپا انداخت.
   دوست من، اونچه که امتحانش رو قبلا پس داده اين نگاه شوونيستی و بازی کردن با احساسات افکار عمومی در ارتباط با کشورهای همسايه ست. بايد از جنگ طلبی و انکار هويتهای ملی مختلف دور ايستاد. يکپارچگی ايران هم تنها در همين مسير حفظ ميشه.
   من کاری به چپ و راست ندارم و معتقدم تا زمانی که در کشور ما هنوز نوعی از عقيده ممنوع باشه اين کشور آباد نميشه. اما اين رو ميدونم که چپ و راست و وسط بايد همگی عليه انديشه های ناسيوناليستی و ديگری ستيز متحد بشيم. عليه جنگ طلبی به هر بهانه ای. و عليه تحقير و دشمن پنداری ملتها و اقوام مختلف خاورميانه.

 2. دوستدار تالش گیلک

  سلام اول از همه عید فرخنده کریسمس را به همه مسیحیان جهان تبریک عرض می کنم خصوصا هموطنان ارمنی ، آشوری و هر انسانی که دوستدار صلح و همزیستی در این جهانه و می دانه هویت ملی ، قومی اش خللی با هم نداره و برای هویت طلبی اش هویت جمعی را انکار نمی کنه. امین جان اول عرض کنم که من با هر نوع افراط طلبی مخالفم و تاریخ دیرپای ایران دال بر اینه که ما نیازی به این ایسم ها برای معرفی خودمان نداریم حالا چه مارکسیسم چه شوونیسم که ارزانی همان صاحبانش . عرض می کردم شما تاریخ سرزمین ایران را نگاه کنید فرمانرواهای ایرانی حتی جلادترین آنها نژاد پرست نبودند که اگر بودند فنیقی های سامی تبار رتبه ای بالا در هخامنشیان کسب نمی کردند و …… ایرانشهری که استاد طباطبایی می فرمایند از این جنسه به خصوص مانیفستی که اردشیر بابکان بعد از به قدرت رسیدنش ارایه میده . ساسانیان با همه عیوبشان نژاد پرست نبودند . ما به این ایرانشهری و به این تعریف ملت باور داریم مایی که با وجود همه بی مهری ها ، بهتانها ، دیدن سکوت برابر تجزیه طلبی حتی در مجلس ، نداشتن تریبون کم هم نیستیم. این ما امین جان متعلق به امروز و دیروز نیست از جنس پان ایرانیسم واکنشی به ترک اوشاقی یا ایران ستیزی در قفقاز نیست این ما در میلیونها ایرانی است این مای ملت با تعریف انقلاب کبیر فرانسه یا تعریف نژاد پرستانه فیخته و فون تریشکه حاصل نشده این ما بوده و هست . از دوستتان ناصر فکوهی که ماشالله هر بار دهان مبارکشان به توهین به وطن پرستی باز میشه و شعار مرگ بر فارس و خلیج …. را نمی بینند و من نمی دانم دقیقا در آلمان چه یاد گرفتند هم بپرسید به شما خواهد گفت این مای ملت ایران با وجود حمله اسکندر و …. نابود نشد یک روز در خراسان دوباره متولد شد ، ایام دیگر در ارتفاعات سیاهکل در قلبها حفظ شد ، روز دیگر از سیستان سر بر آمد و باز قرنها بعد از تبریز فریاد زده شد. وگرنه آن عده معدودی که صحبت از بازگشت می کنند همانقدر نادان هستند که عده ای دیگر اشک شوق برای باکو یا به قول خودشان باکی می ریزند گمراهند. یک ایرانی ملی گرا با چه کسی دشمنی دارد فقط طالب احترام متقابله. اگر هم تک و توک صحبت از فسخ ترکمنچای زده میشه به سبب بی شرمی حکام باکو است که چپ و راست یا چشم به دستاوردهای فرهنگی مشترک دارند یا علنا تا همدان را ارث پدر خویش می دانند . پرونده بلایی که سر روشن اف آوردند و ….. هنوز پیش ملت ایرانه بازه والا هر کس دیگر جای ما بود تمام قد پشت ارمنستان قرار می گرفت تا برگردند به همان زمان که نصف روز برق نداشتند و آرزوی گرمای خانه های ما را داشتند ، بیش از این نرمش و تحمل را خواستار هستید؟ همین عده نادانی که در داخل می خواهند سالها همزیستی اردبیلی ها و گیلانی ها را خدشه دار کنند طلبه همان اندیشه نفرت انگیز همان سامان هستند. شک نکنید هیچ کشوری تا اندازه ما تحمل نمی کرد. باز هم شما را به قیاس بین ملت ایران و باقی ملل دعوت می کنم تا 20 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایتالیایی ها و آلمانها با ترس و لرز در مسابقات تور دوفرانس شرکت می کردند و بارها مورد اهانت از آن خاطره تلخ قرار گرفتند اما ما 20 سال بعد از جنگ به نجات مردمی می رویم که دولتش این همه مردم ما را شهید نمود ، خوزستان آباد دهه 50 شمسی دیگر کمرشو صاف نکرد. برای همین خدمتتان عرض می کنم که تاریخ چند هزار ساله ایران ، روند شکل گیری ملت ایران به کلی با مدل غربی اش فرق می کنه. چریک آزادی خواه ما هم از جنس همین فرهنگه. امین یکی میشه مثل میرزاکوچک خان جنگلی که رضاشاه که حتی به تیمورتاش رحم نکرد هر بار اسم میرزا بیاد ازش به نیکی یاد می کنه و تاسف می خوره و یکی هم میشه چگوارا که ورای تصویر قهرمانانه می بینم کم جنایت یا بهتر عرض کنم قصابی نکرده. چرا که میرزا فرزند این ملته. از این فرهنگ ایرانه. همان دلاوری لطفعلی خان زند را داره و معصومیت سیاوش شاهنامه را. برای ملت ایران هرگز مهم نبوده کی بهش حکومت کنه طغرل بیک سلجوقی یا …… مهم این بوده که عادل باشه برای همینه که اغوزها ، مغولها ، رومی و …. می آیند در این فرهنگ جمعی ملت ایران حل می شوند. حالا عده ای می خواهند ما در ستون راست و چپ مجلس انقلاب فرانسه تعریف کنند ، دستاورد انقلاب فرانسه به جای خود اما ما ملت دیگری هستیم عده ای 7 آبان وسط این همه عشق و علاقه قشقایی ، لر ، عرب ، کرد به یک فرزند پر افتخار دیگر دست در دست هم . شعارهایی مزخرف ما عرب نمی پرستیم و سایر حرفهایی که تو خون ملت ایران نیست سر می دهند ،دوربین هم حاضره و عده ای هم از قبل هماهنگ هستند جهت مخدوش کردن کل حرکت اما موفق نمی شوند. چه بخواهد سایت ایران ستیز زمین باشد یا دیگر عناصر تجزیه طلب داخلی و خارجی.

 3. دوستدار تالش گیلک

  بنده اگر آلمان را مثال زدم یا فرانسه و باقی نقاط اروپا را از این جهت بود که عرض کنم این کشورها در حالی سخاوتمندانه از تجزیه طلبان ما حمایت می کنند!!! و ژست آزادی خواهی می گیرند و منشا نقدهای علیه دوست داشتن وطن می شوند که خودشان روی وطنشان ، داشته های جمعی اشان تعصبی بس پر شورتر دارند ، روی مفاخرشان تعصبی عمیق تر دارند و هزاران فیلم و سریال در مورد آنها ساختند و ما تکریم نکرده تنها مصرعهای دوم نقد را می بینیم بدون آنکه به بعضی جوانهایمان بیاموزیم که نقد ،نه فحش جد و آباد. نقد آری اما نفرت از ملت ایران نه. من چرا با هویت طلبهایمان ناسازگارم ؟ چون اکثرا در حاشیه هستند تا در متن اصلی . انگار حاشیه را بیشتر دوست دارند ، گویی از اهانت کردن به خاطره جمعی لذت می برند چه چیزی آنها را وادار می کند؟ شاید خاطرات بد و یا خواسته های سرکوب شده اما هرچه هست باز خوردش بی اعتمادی ، بی اعتنایی حتی در میان قومی است که دم از حمایت آن سر می زنند. شما جریانی از هویت طلبی به من نشان دهید که در متن اصیل و راستین بدون و با خط قرمزی پر رنگ با تجزیه طلبها بدون آلرژی به مفاخر ملی بدون گسل سازی بین اقوام حرکت می کند چرا که من پیدا نکردم.

 4. دوستدار تالش گیلک

  من جای شما باشم سعی می کنم برای چند تا پرسش پاسخ پیدا کنم یا دستکم پازلها را کنار هم بچینم. چه افراد نفوذی بین حیدرخان عمو اغلی و میرزاکوچک خان اختلاف انداختند به خصوص بعد از آنکه در جلسه حزب عدالت به جای پیروی کورکورانه از بلشویکها طرف میرزا را گرفت و با تحقیقهای متعدد مشخص شده که حیدرخان یک ناسیونالیست کومونیست ایران دوست بوده. چه کسانی این فرد آزادی خواه را کشتند و سعی کردند گردن میرزا و یا دستکم خواهرزاده اش بیاندازند؟ چه اسنادی بعدها در باکو کشف شد که نشان می داد که حیدرخان را عوامل نفوذی بلشویک پاکسازی کردند. پرسش دوم از خاطرات محمد علی گیلک و ابراهیم فخرایی و تا جایی که بنده از حافظه قوم و خویش مادری ام که به شدت هواخواه میرزا بودم تحقیق کردم هم میرزا هم رضاخان هم فراکسیون حزب دموکرات در مجلس خواهان صلح این دو ایرانی با هم بودند . رضاخان بارها به وطن پرستی میرزا چه در زمان سردار سپه ای و بعدها حتی در اوج دیکتاتوری اش اشاره می کنه. پس چه شد؟ چه اتفاقی در نزدیکی ماکلوان رخ داد کدام نفوذی بلشویک و یا عامل انگلیس نگذاشت روح آزادی خواهی میرزا به دولت نظامی رضاخان .تزریق بشه؟ همین سناریو را سالها بعد با سردار اسعد بختیاری که رضاشاه بارها ازش نقل شده که میگه من در رکاب خان بودم همین نفوذی ها اجرا نمودند با تهمت کودتا و …. نقش رضا افشار انگلوفیل چه بود؟ امین جان اگر رضاشاه به واقع نهضت جنگل را خطرناک می دانست چرا بعد از شهادت میرزا با نزدیکترین یارانش مثل سرتیپ پور با شدت برخورد نکرد که به آنها پستهای رده بالای سازمانی داد. سرتیپ پور به جای اینکه مثل فرخی یزدی در زندان شهید بشه راحت زندگی می کنه به هنر و سیاست کشور خدمت می کنه. واژه نامه جمع آوری می کنه. یا خواهر زاده میرزا بعد از رفتن رضاشاه هم حزبی تاسیس می کنه که به شدت ایرانخواه . امین عزیز به من بگو اسماعیل جنگلی به میرزا نزدیکتره یا پرفسور اقتصاد شهری که یک سند از مصدق خواهی اش هم در دست نیست یا فلان کارمند دولتی که حقوقشو می گیره جای یک تحصیل کرده بیکار را اشغال کرده در اینستا با عکس میرزا حرفهای تجزیه طلبانه می زنه؟!!! چه کسی دستور شهادت دکتر حشمت را داد ؟ تیمور تاش که بعدها توسط معشوقه قفقازی اش بلبل و …… مشخص میشه که عامل شوروی است. اینها اگر پاسخ هم نداشته باشند امین عزیز کنار هم میشه آنها را قرار داد . اما در مورد تسامح فرمودی. به عقیده حقیر که در حد خودم جاهای مختلف را دیدم تسامحی که در ایران با ایرانستیزها میشه بی نظیره برای هر کی بد باشه برای اینها بهشته. زمانی که ویدیوی رقص و آواز را با هوشیاری!! رد یابی می کنند انواع کانالهای تجزیه طلب که بعضا آدمینهای مشخص هم دارند خیلی راحت مشغولند بی هراس برخورد قاطع و قانونی .
  مدارای ما با جمهوری آذربایجان ،شگفت آوره. شما به متن سوالات خبرنگاران آن سامان با آقای پاک آیین نگاه کن آیا تا بحال ما سفیر آنها را با چند تا پرسش مانند آن خدایی نکرده ناراحت کردیم!!!! همین اسم جعلی خزر با فشار کدام لابی به ایران تحمیل شد؟. کم مانده به هر گردشگر جمهوری آذربایجان موقع خروج دیپلم افتخار دهیم یک سر بیمارستان ق… در رشت بزنید این دیگر مهمانوازی نیست به خدا یک صدم این احترام به گردشگران ما در باکو نمی گذارند. خلاصه امر ماشالله امروز همه ایرانستیزان مدعی فعالیت مدنی حامی خارجی و به دنبال رای داخلی دارند باید همه فحشها ، ناسزاهای رکیک ، تهمتها و گاه تهدیدها را تحمل نمود همه حق دارند اما اونی که حق نداره ایران و فرزندان عاشقش هستند که عین مردم زلزله زده کرمانشاه ، فقرای بلوچستان تنها و بی پناه هستند و معلوم نیست کی حق بقیه را خوردند که خودشان خبر ندارند.