گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بهار تيلمبار:

بیس دئقه XXV

ورگ

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ