گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تقویم گیلکی تيلمبار:

وبسایتی برای تقویم دیلمی

ورگ

تا قاصد میلیون‌ها لبخند گردم…

ورگ

۱۵۸۶

ورگ

تقویم دیلمی

ورگ

شمه نؤ سال موارک ببون.

ورگ

نوروزی که مال گیلک‌هاست

ورگ

در واقع این تقویم مال خورشید است

نیما فرید مجتهدی و ورگ

۱۵۸۲

ورگ

۱۵۸۰ نؤروزبل

ورگ

 michaeltaschen