گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جغد تيلمبار:

کورقوقو

نیما فرید مجتهدی