گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

داستان گیلکی تيلمبار:

تبار قصه‌نویسی گیلکی

ورگ