گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زن دستفروش فومنی تيلمبار:

شهردار فومن باید عوض بشه!

ورگ