گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زیدیه تيلمبار:

هبوط قدرت از کوهستان به جلگه/ بخش سوم و پایانی

ناصر عظیمی

هبوط قدرت از کوهستان به جلگه/ بخش دوم

ناصر عظیمی

هبوط قدرت از کوهستان به جلگه/ بخش یکم

ناصر عظیمی