گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سماموس تيلمبار:

از همه‌جا سماموس، همه‌جا سماموس

نیما فرید مجتهدی

واکاوی نامواژه‌ی سُماموز (سماموس)

نیما فرید مجتهدی