گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

شئر تيلمبار:

دۊخان مرأ

محمد فارسی

عزيز ؤ نگار

رحیم چراغی

بهارˇ وؤسیسه لشکر

حسین طوافی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

کرکˇلنگه

مأمولی مظفری

بیس دئقه XVIII

ورگ

وضعیتی که هیچ وضعیتی نیست (درباره‌ی وضعیت شعر گیلکی)

سید فرزام حسینی

ورگˇ ره!

مسعود پورهادی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , , ,

زیندگی

مأمولی مظفری

فردا کیتاب

اباذر غلامی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,