گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فومن تيلمبار:

شهردار فومن باید عوض بشه!

ورگ