گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

لاجؤن تيلمبار:

کورقوقو

نیما فرید مجتهدی