گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمدولی مظفری تيلمبار:

هیلؤی

صفرعلی رمضانی

مأمولی کار

ورگ

کرکˇلنگه

مأمولی مظفری

بیس دئقه XVIII

ورگ

زیندگی

مأمولی مظفری