گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ميرزا کۊچي خان تيلمبار:

معامله‌ای بر سر روح شهر رشت.

ورگ

از زبان محمد ساعد

محمد ساعد