گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

واژه چاکونی تيلمبار:

چند واژه‌ی پیشنهادی

ورگ

نوشتن در گیلکی

ورگ

گیلکی وؤتˇ توشکه

ورگ