گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پرویز فکرآزاد تيلمبار:

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ