گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گنبد پیرمحله تيلمبار:

گنبد پیرمحله

نیما فرید مجتهدی