گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گویش معیار تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ

دانته و پرسش از بلاغت حاشیه‌نشینان

بابک مینا

وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ سوم

ورگ

وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ دوم

ورگ

وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ یکم

ورگ

 michaeltaschen