گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گيلکي خط تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ

نظرسنجی: گيلکي خط

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

 michaeltaschen