ماه: دسامبر 2018

  • وبمجي II

    اینم دومي وبمجي! اگه اي وبلاگ’ دۊمبال کؤنین ؤ دؤنین بیس‌دئقه‌ چیسه، پس حتما اینم دؤنین که مۊ خئلي رۊمي عددنیویسي’ دۊس دأنم. هۊتؤ که بیس‌دئقه برنامه’ن’ رۊمي عددؤن ٚ جي نیویسنم، تصمیم بیتم وبمجي مطالبم رۊمي اعداد ٚ جي شۊماره بزنم. أگه خأ بۊدؤنين دئباري رۊم (رۊم ٚ باستان) ٚ مئن نؤمره’ن (عددؤن) چۊتؤ…

  • از باد صبا خاک برآید!

    توفان گردوخاک برآمده از صحرای ترکمنستان، چالش پیش‌روی سواحل شمالی ایران شهرداران کفن رسمی بر تن کردندهدیه شان؛قفل زرینی بود!بوی نعش من و تو،بوی نعش پدران و پسران از پس در می آمدشهرداران گفتند:نسل در تکوین استنعش ها نعره کشیدند: فریب است، فریبمرگ در تمرین است! نصرت رحمانی شرایط زیستی کشورمون هر روز بدتر از…