گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جوک رشتی تيلمبار:

جوک‌های نژادپرستانه در فضای مجازی

گروهی از دانشجویان انسان‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ما به چی و چرا می‌خندیم؟

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

پرونده‌ی ویژه: جوک رشتی

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, ,

پراکنده‌نویسی‌هایی در باب بی‌غیرتی و جوک رشتی و گیلکان

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

درباره نقش ما در ترویج خشونت ناموسی: چرا به جوک رشتی می‌خندیم؟

سهیلا وحدتی

اکراد و الوار و غیره

محمد قائد

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,