گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زیویشر تيلمبار:

سراوان و تجمعي که خواب مسئولین استان را برآشفت

اؤجا