گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

قاف تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ

واقعاً مردن!

ورگ