گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

مسعود پورهادی تيلمبار:

مصدرهای مرکب گیلکی

مسعود پورهادی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

فعل مرکب گیلکی

مسعود پورهادی

فعل مرکب گیلکی

مسعود پورهادی

بیس دئقه XVIII

ورگ

گیلکی وؤتˇ توشکه

ورگ

خط و فاصله

مسعود پورهادی

بحران روایت

ورگ

حیکایت

مسعود پورهادی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

ورگˇ ره!

مسعود پورهادی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , , ,

گیلکی، ادبیات ؤ رؤمان

ورگ

شریرما جیجأکه ورزان؛ گفت‌وگو با مسعود پورهادی

ورگ

 michaeltaschen