گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کیبرد گیلکی تيلمبار:

خبر خوب: گوگل کیبرد گیلکی رو به زبانهای خودش اضافه کرد.

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ