گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کیبرد گیلکی تيلمبار:

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ