گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

۱۵۸۷ تيلمبار:

تا قاصد میلیون‌ها لبخند گردم…

ورگ