مارسل مۊرؤ…

بهرۊز، یته لینک مئبه سرأدئنه بهرۊز صفدري وبلاگ أجي. واکؤنم. مارسل مۊرؤ گبه. این ٚ یته وؤت-ه (نامه به یک واداده) چن سال پیش اؤجای ٚ مئن چاپ بۊده بیم ؤ صفدري هۊ زمت یته نامه مئن بنویشته بۊ که پیر ٚمردأی چني ذؤق بۊده بۊ وختي خۊش ٚ وؤت-ه فارسي خط أجي بدئه بۊ.

صفدري هیشؤن-ه خۊش ٚوبلاگ ٚ مئن نقل بۊده بۊ؛ منأني دۊمرته اي نقل أجي کئف کأدبۊم ؤ یاد بأردم چني اصرار ؤ سراخر جنگ بۊده‌بۊم تا اي وؤت اؤجای ٚ مئن چاپ بۊبۊن ؤ هنۊزم خۊشالم که اي وؤت-ه برسؤنیم امئه خؤندنکسؤن ٚ چۊمبرس. اۊ اؤجا-یه یاد بأردم کي «اؤجا» بۊ، اۊجۊر اؤجا کي اۊن ٚ مئن اي آزاده‌مردأک أجي‌م گب دبۊ؛ مارسل مۊرؤ یأجي.
هیتؤ بهرۊز صفدري پؤست-ه خؤنده‌دبۊم کي برسئم اؤره کي خبر-ه بنویشته. خبر، اي رۊزؤن ٚ مئن، عجیب نبۊ ولي این-ه غم دبۊ پۊرأگۊده.
مارسل مۊرؤ کؤرؤنا یأجي بمرده.


دیدگاه‌ها

3 پاسخ به “مارسل مۊرؤ…”

 1. اۊ اؤجا-یه یاد بأردم کي «اؤجا» بۊ، اۊجۊر اؤجا کي اۊن ٚ مئن اي آزاده‌مردأک أجي‌م گب دبۊ؛ مارسل مۊرؤ یأجي.
  چقدر نفرت و چقدر خودخواهی در این متن غم انگیز تسلیت هست… حکایت دیگی که برای من نجوشد؟ D:

  1. TT؛
   چه اسم مستعار قشنگی! D:
   چون بین اؤجایی که زمانی بيست سی نفر همکار داشت و حاصل همکاری جمعی بود و اؤجای امروز که تنهایی و باب میل مديرمسئولش اداره ميشه، تفاوت قائل شدم حرفم از سر نفرت و خودخواهيه؟ عجب! این دیگ نه برای من نه برای هيچ کس ديگری بلکه برای مديرمسئولش داره ميجوشه و ضمنا این پیام تسلیت نبود! بیان احساس کسی بود -که زمانی در مجله ای کار میکرد که شباهتی به حالای خودش نداره و قضاوت بهتر و بدتر شدنش پای خوانندگانش- درباره مرگ انسان عزيزی. حالاچرا يهو به يک کاربر گمنام(!) برخورده جالبه. کاربر گمنام ما ميتونه به جای تلف کردن وقتش در وبلاگ ورگ، آخرين شماره گیلان ٚ اؤجا رو تهيه و مطالعه کنه. (;

 2. ورگ بعد مدت ها دیدمت،حتی اسم بلاگمُ از توی اولین مطلبت در آوردم،چرا قالب سایت اینطور بهم ریخته شده -_-