گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اؤجا

م. راما

اؤجا

 

الوعده وفا! اینم اؤجا کتاب جیرأکشئن ئبه. اؤجا، م. راما گيلکي شعرؤنه کي اول بار سال ۱۳۵۸ لایجؤنˇ مئن چاپ بۊبؤ ؤ اينˇ شعرؤن سالؤنˇ سال، مؤبارزؤن ؤ آزاديمجؤنˇ مچه سرˇ نغمه بۊ.

اي کتابه تازه ويراستاري همرأ تينين ائره جيرأکشين. اي کتاب الکترؤنيکي بۊبؤره، هين وأسي اۊنˇ فهرستˇ مئن تينين شعرؤنˇ تيترˇ سر کيليک بکۊنين ؤ بشين هۊ شعرˇ شر.

بنویشته‌کس: م. راما

, , , , , , , ۱۵۹۰ آول ما ۲۸

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

آوریل 2nd, 2017

قراقۊش

محمدقلى صدر اشکورى

tmp_5922-IMG_20170326_160757-2092154617

 

کتاب شعر قراقوش شامل منظومهٔ بلند قراقوش از محمدقلى صدر اشکوری به زبان گیلکی (لهجهٔ گالشى) در بهار هفتاد و شش (هجرى خورشيدى) منتشر شد. طرح روى جلد اين کتاب کار محمود پاینده لنگرودی است.

شما می‌توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

بنویشته‌کس: محمدقلى صدر اشکورى

, , , , , ۱۵۹۰ آول ما ۲۱

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

مارس 26th, 2017

بیس دئقه XXV

ورگ

نقاشي: جعفر خادم

نقاشي: جعفر خادم

 

“بيس دئقه” بيسˇ پنجؤمي برنامه’ بشتؤيين. بيس دئقه، يکته پادکست (راديؤ اينترنتي) ايسه.

اي برنامه فایله تینین ائره جیرأکشین (یا ائره) یا ائره آنلاین بشتؤیین (هنۊز ساؤندکلاؤدˇ مئن جؤرأکشئه نۊبؤ. اي لينک تا چن ساعت ديگه آماده بنه).
اي برنامه، بهار ؤ عيدˇ شي ايسه ؤ اۊنˇ مئن شعر ؤ قصه اشتؤنين ؤ چنته مطلب مۊزيک ؤ زندگي ؤ بهار ؤ ويوالدي أجي.
اي برنامه مئن اي مۊزيکؤنه خأ بشتؤيين:
– بهارˇ ويالؤن کؤنسرتؤ، ویوالدي أجي
– والس نؤرۊزي، احمد عاشۊرپۊرˇ صدایˇ همرأ
– Recording Angel آروه هنریکسن أجي

بيس دئقه فایله دس به دس بکۊنين تا فرسه شيمه دۊستؤنˇ دس.

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

مارس 20th, 2017

چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟

TED

اینم ورگˇعیدي، شيمئبه. چار دئقه ويشتر نئه ولي شمره يکته پيله آهنگسازˇ همرأ آشنا کؤنه باني اينˇ نؤمي اثر: چارفصل.

اگه اينˇ فايله خأنين ائره’ جي جيرأکشين.

ولي اگه خأنين هئره تماشا بکۊنين، تينين هي جير اي کۊتا فيلمه بنیشین:

 

یا شایدأني شيمئبه’م مي مۊرسؤن یۊتۊب سانسۊر بۊبؤره، پس اگه ایتؤره تينين ائره آپاراتˇ مئن تماشا بکۊنين کي یۊتۊپ أجي تقلید بۊدن ؤ سانسۊرˇ تیلˇ آؤ أجي مأیي گیته‌درن! شمه ولي زنگ ببین ؤ مهربؤن ؤ آزاد، شيمه عیدم مۊبارک ببۊن.

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

مارس 17th, 2017

ارامنهٔ گیلان در نهضت جنگل

خاچاطور میناسیان

بخشی از خاطرات خاچاطور میناسیان به ترجمهٔ گریگور قازاریان به همراه توضیحاتی از علی فروحی را در اینجا بخوانید.

ؤ غىره جرگه مئن تلمبار ببؤ

دسامبر 30th, 2016

اؤجا


قراقۊش


بیس دئقه XXV


چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟


ارامنهٔ گیلان در نهضت جنگل


علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان


به ناسیونالیستهای نوآمده


کيبريت فۊرۊش لاکۊ


یکته قهوه‌دیکؤن، خؤمامˇ مئن.


شهردار فومن باید عوض بشه!