گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اؤجا تيلمبار:

اؤجا

م. راما

بیس دئقه XVI

ورگ