گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خط گیلکی تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

خط ؤ کيليدتأخته | خط و صفحه‌کلید

ورگ

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ

رسم الخط زبان گیلكی بر سر یك‌راهی

بهرام کریمی

خط و فاصله

مسعود پورهادی

پیشینه طرح مساله خط گیلکی

م. پ. جکتاجی

 michaeltaschen