گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نؤروزبل تيلمبار:

۱۵۹۱ نؤرۊزبل

ورگ

هشت اصل نوروزبل

ورگ

بيس دئقه XXIII

ورگ

نؤرۊزبلˇ هديه: نؤرۊزˇ آتش

آرش شفیعی ثابت

نوروزبل ۱۵۸۹ در راه است؛ ده سال پس از اجرای نخستین مراسم نوروزبل

م. پ. جکتاجی

بیس دئقه XVI

ورگ

۱۵۸۶

ورگ

 michaeltaschen