گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گیلان شناسی تيلمبار:

جکتاجی جوان، گیله‌وای پیر

ورگ

گامی برای درک حضور دیگری

گیلانˇ اؤجا

پا به پای تو آمده‌ایم…

نیما فرید مجتهدی

رنج ناموزونی

بابک حیدری

می عذاب

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

 michaeltaschen