کرک

کلاریس لیسپئکتؤر (Clarice Lispector) ىکته نؤمي نيويشتنکسه برزيلˇ شي کي پؤرتقالي أدبياتˇ مئن خۊشˇ جاجيگه’ دأنه. أگه خأنين ويشتر اۊنأجي بۊدؤنين ائره’ بۊخؤنين.

دۊ سال پيش دۊ ته اينˇ قصه’نه وگردؤنئه بۊم گيلکي. اي ىکته اۊشؤنه کي ألنى تينين بۊخؤنين. ائره’م تينين فارسي اي نيويشتنکس أجي بۊخؤنين.

ليسپئکتؤرˇ قصه’نˇ مئن همشک زنأکؤن ؤ ايشؤنˇ زيندگي ؤ فکر نۊمۊد دأنه. اي قصه مئن أني هيتؤره؛ ىکته کرک (مرغ) کي مألي (ماده) ؤ زنأى بؤن، اينˇ زيندگي سر أني خۊشˇ أثره نئنه.

 

کلاريس ليسپئکتؤر
کلاريس ليسپئکتؤر

کرک، ىکشمبه رۊزˇ پله خؤري شي بو.(۱) أگه تاهیسه زنده بۊ، اینˇ وأسي بۊ کي هلئه ساعت ۹ نۊبؤبۊ.
ايتؤ نظر أمأ کي تأمأچه ره. شمبه’ جي تاهیسه آشپزخؤنه دیمه جۊکأزئه بۊ. هي کسه نیگا نۊد، هي کسأ ني اینه نیگا نۊد. وختي اۊشؤن اینه دؤجین بۊدن ؤ هۊتؤ بیخیال اینه بقاىده أنگۊشتأگۊدن، مننیسن بۊگؤن پلفه’ ىا کي خأشه. هي کس خیال نۊد کي “کرک” ىأسه بدأره.
هینˇ وأسی تعجۊبي بۊ وختي خۊ کۊچˇ بالؤنه وابۊده، خۊ سینه’ فۊلکأدأ، بأزۊن، دۊ سۊ دفأ حقسایˇ پسي، برسه تلارکه(۲)ˇ دیواره. ىک دم لکتؤ بۊخؤرده -ؤ هي أننى لمˇلس وس بۊ کی آشپز ژگله بکۊنه- ؤ بازۊن همساده تلارکه سر ایسأبۊ ؤ اؤره’ جي بکی-ویریس پرأگیته برسه تا ىکته سفال-سر بؤمه. اؤره ىکته “بادنما” مۊسؤن کي خۊ جاجیگه’ مؤقۊفأگۊده-بي بئسأ، نوأ-نوأ، أول ىکته پاىˇ سر بأزین اؤکته سر. خانواده واخؤأبؤن ؤ هۊتؤ کي ایشؤنˇ مات واخۊشته-بۊ، خۊشؤنˇ نأهأره بدئن کي ىکته دۊدکشˇ ورجه سرپا ایسأ!
خانواده پئر، خۊ دۊته نیازه: خؤردن ؤ گاگلف ورزش گۊدنه ىاد بأرده؛ خۊشالي خۊ سینه‌آؤˇ تؤنؤکه’ وأزه ؤ قصد بۊده کرکˇ رچه بگیره، بۊشۊن اینˇ دۊمبال. مردأی چنته قاىمˇ وازˇ همرأ برسه پۊشتˇبؤمه. کرک أني، دپرک-دپرک ؤ نوأ-نوأ، تۊنداتۊند ىکته رچˇ دیگره پیش بىته. دۊمباله‌کشی(۳) دئه أمبستأبؤ. بؤم به بؤم، خیابؤنˇ مئنˇ ىکته بۊلۊکه(۴) بمتن. کرک کي دئه مننیس این أجی ویشتر خۊ زيندگي سر بجنگه، ناچار بۊ خۊ تصمیمه بگیره کي خأ کۊ «مسیر»ه بۊشۊن، بي اینکه ىکته اینˇ همجنسؤن اینه بال بزنه.

جوؤنˇ مردایˇ مئنˇ بخۊته شکارچی أني دئه واخؤأبؤبۊ؛ دئه لاب خۊدشه گیر بأرده بۊ، رسماً کرک‌ ئبه فیشه زي!
کرک، دۊنىا مئن تسکˇ تنها، بي پئر ىا مأر، دؤأگيته، نفس-دکته، دخشارده، لال. گاگلف خۊ پرأگیتنˇ مئن ىکته بؤمˇ چاشپره سر ایسأی، کۊش-کأدۊبؤ(۵)؛ هۊتؤ کي جوؤن مردأی زۊرازۊري هرتئه بؤمه سروؤشت، کرک ىک دم مؤله دأشت کي خۊدشه جمأکۊنه، بأزۊن خیال بکۊنه رها بۊبؤ.

گیج ؤ دیل-دپرک ؤ رها، نأ فاتح و بسر، اۊجۊر کي أگه ىکته تله(۶) پرأگیته-بي نظر أمأ. کرکˇ دله چي دبۊ کي این أجي «دبؤن» چأگۊد؟ کرک ىکجۊر دبؤن بو. راسه-راسه، هیچ‌چي مئن نشأس اینˇ سر حساب واگۊدن. خۊدش أني خۊشˇ سر حساب واگۊده مننیس، اۊجۊر کي مثلاً ىکته تله خۊ تاجˇ سر حساب واکؤنه. اینˇ تنها خۊبی اي بۊ کي هأني کرک هننأ کي أگه ىکته بمرده، اؤکته هۊ دم بأ اینˇ جا پۊرأکۊنه، خۊدشˇ مۊسؤن؛ بخیاله هۊ کرک بۊبؤ بي.
سراخره، ىکته اۊ لحظه‌’ني کي ایسأی تا خۊ درشؤنˇ مزه’ وأچیشه، جوؤن مردأی اینه بىته. پر ؤ قۊ ؤ ونگˇ مئن، کرک أسیرأبؤ. بأزۊن مردأیˇ فأزٚمه(۷) مئن، ىکته اینˇ بال، مردأیˇ دس، بؤمؤنˇ رچه’جی هکشؤنئه‌ بۊبؤ ؤ زرخ ؤ دۊرج دنیشؤنه‌ بۊبؤ آشپزخؤنه زمینˇ سر.
هلئه گیج بۊ؛ ایسکألى خۊشه دپرکؤنه، ناخاطرجمع ؤ بىته صدا همرأ ىکته کتکتاز بۊده. هي مئن-مئنه بۊ کي کرک، پاک جغأگیته، ىکته مرغؤنه بۊده. مات واخۊشته، وأکته. شاىد زۊد بۊ. أمما هلئه هیچیي-نۊبؤ، ىکته مأقۊل ؤ هرماله مأره مؤنس؛ بخیاله زأکماري وأسی دۊنىا بمأبي. کرک، مرغؤنه سر بنیشته، هۊتؤ بئسأ. نفس کشي ؤ خۊ چیشمؤنه فیچی ؤ هندئه واگۊد. اینˇ قلب، ىکته کۊچتأی کاسه مۊسؤن باني اینˇ پرˇ قۊ کي جؤر شۊ جیر أمأ، ىکچئه گرمأگۊد کي ىکته مرغؤنه ویشتر نبۊ!

خالي کۊچˇ لاکؤی اۊ نزدیکي ایسأ بۊ ؤ بترسئه ایشؤنه همه’ بدئه-بۊ. تا بۊتؤنسه پیرأستن أجي دیل بکنه ویریسأ زمینˇ سر بئسأ زهأر بۊده: «مامان! مامان! دئه کرکه سیرأنبینین. مرغؤنه بۊده. کرک أمره دۊس دأنه!»
هنده همتىي دؤأگیتن آشپزخؤنه مئن ؤ تامتيمبزه تازه مأره دؤرأگۊدن. خۊ زأکه گرمأ کأدبۊ، نأ مهربؤن بۊ نأ دۊرج، نأ خۊشال بۊ نأ غمگین؛ هیچ چي نبۊ؛ ىکته کرک بۊ. کي هیچ حسˇ خاصیه نۊمۊد نۊکؤنه. پئر، مأر باني دتر، أننى اۊنه نیگا بۊدن، بي اینکه چیزی بدأرن کي اۊن أجی گب بزنن. هي کس تاهیسه ىکته کرکˇ سره دسأنسئه بۊ. سراخر، أننى دۊرجی همرأ، پئر تصمیم بىته: «أگه شمه اي کرکه سیرأبینین، مۊ دئه هرگز مي زيندگي مئن “جۊجه” نۊخؤنم!»

کۊچˇ لاکۊ تۊند ؤ تیج بۊته: «منأنی!».

مأر، بیحال خۊ شؤنه’ جؤر تؤدأ.
کرک بي این‌ کي واخؤ بۊبۊن کي هنده اینه زيندگي هأدأن، خانواده همرأ زيندگي گۊدنه سرأگیته. کۊچˇ لاکؤی مدرسه’جي کي أمأ خؤنه، هۊتؤ بمأ-نمأ، خۊ کیفه تؤدأی زمین سر ؤ دؤأگیت آشپزخؤنه طرف. پئر هنۊز گاگلف شرمندگي أجي ىاد أرد: «چۊتؤ اینه وأدأشتم اۊجۊر دؤأگیره!» کرک، بۊبؤبۊ خؤنه شامار(۸). همه اینه دؤنسن جؤزˇ کرک! اۊن آشپزخؤنه ؤ آشپزخؤنه تلارکهˇ مئن زيندگي گۊد، خۊ دۊ ته پستاىي همرأ: لسگي(۹) ؤ ترس.
أمما وختي خؤنه مئنˇ آدمؤن تأم دکتن ؤ بخیاله اۊنه ىادأگۊده بؤن، اۊ ایسکالى ىأرشي(۱۰) کي اۊ پيلئه پرأگیتن أجی اينئه بۊمؤنسه بۊ، ویجؤأگیته ؤ خشت-فرش-بۊبؤ زمینه بمته؛ اینˇ جؤن اینˇ سره پس دبۊ، بخیاله چاکˇ(۱۱) مئن را شؤ دبۊن، سؤن ؤ لمˇلس. اینˇ کۊچˇ کلله أمما اینه دگلأدأ: لأکنه-دۊبؤ، تۊند ؤ پرکنئه-دۊبؤ، ىکته کؤنه ترسˇ همرأ کي اینˇ همجنسؤنˇ شي بۊ ؤ دئه ألنى خۊدبخۊدي بۊبؤبۊ.
گاگلف ؤ هردفأ کمتر ؤ کمتر، اۊ کرکئه ىاد أبرد کي چاشپره سر ایسأی بادˇ پیش، بخیاله خأ سؤخنراني بکۊنه! اي جۊر وختؤن خۊ ففه‌’نه پئسأگۊده(۱۲) هوا ىأجی پۊرأگۊد ؤ دۊرۊسه کي مألي مرغؤن(۱۳) أني خؤندگیه تینن، أمما اۊ نۊخؤند ؤ هیتؤ ویشتر راضي بۊ. البته اي جۊر وختؤن أني اینˇ خالي کلله حالت عوضأنۊبؤی. پرأگیتنˇ مئن، استراحتˇ زمت، چئنˇ مؤقه، ىا دؤنه فیچئن، هر زمت بۊبؤبي ىکته کرکˇ کلله بۊ؛ هۊنی گه دئبار(۱۴) رنگˇریزی(۱۵) بۊبؤبۊ.
تا اینکه ىک رۊز اینه بکۊشتن ؤ بۊخؤردن ؤ سالؤنˇ سال دوأرسه.

 

۱) She was a Sunday hen.
۲) تراس. بالکن.
۳) تعقیب.
۴) Block.
۵) نفس-نفس زنان.
۶) خروس.
۷) رقص شادی و پیروزی.
۸) ملکه.
۹) شل بودن و تنبلی.
۱۰) جرات و توان. یارسنˇ مصدرˇ جی.
۱۱) دشت و مرغزار.
۱۲) آلوده و ناپاک.
۱۳) ماده‌ها.
۱۴) کهن. دوران بسیار قدیم.
۱۵) طراحی.

 


دیدگاه‌ها

6 پاسخ به “کرک”

 1. دستمریزاد
  عالی و روان و خواندنی…

 2. سلام برار؛ گرچه تک-و-توک کلماتی را نفهمیدم ولی کل داستان بسیار بسیار زیبا بود، ممنون بابت معرفی این نویسنده بزرگ…

  ورگ جان بنده اخیراً پیجی از اخبار در اینستاگرام به نام البرزنومه ساخته‌ام که خشنود می‌شوم اگر از پیشنهادات و توصیه‌های شما هم در آن استفاده کنم:

  https://www.instagram.com/alborz_nume

  1. محک؛
   ممنونم از نظرت محک جان و خوشحالم که تونستی با متن ارتباط برقرار کنی.
   من متاسفانه گوشی هوشمند ندارم که بتونم از اینستاگرام استفاده کنم ولی کار بسیار خوبی میکنی. مخصوصا که الان عکسی از منوچهر ستودهٔ عزیز دیدم توش.
   هر فعالیتی در جهت نزدیک کردن مردم جنوب کاسپین به هم خوب و ارزنده است. خسته نباشی.

 3. فاطمه

  اسلا نفهمیدم جز چند کلمه چقدر اشتراک بین مازندرانی و گیلانی زیاده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. چندته کلمهٰ أصلن نفامسم.
  تأمأچه / جۊکأزئه / ىأس / فۊلکادا / لکتؤ
  ولي وؤتش خىلي ثقيل ؤ سنگين ؤ شديدن سره ؤ خالص بۊ.
  در مؤردˇ “طراحي گۊدن ” شأنه گۊتن گيلکي ميئن گۊنيم : گرته زأن
  مات دقيقن چيسه که دخۊشته بنه؟
  آها راستي دۊته مسأله کي وؤجۊد دأنه ؤ حل بؤني نيه ظاهرن. مۊ چند زمتي که زاکؤنˇ ميئن ايسابۊم ؤ اۊشؤنه نيويشتنه دئم دۊته مۊشکل دأنه ىته شۊا فاصله مؤهم نيه گاگلف دچکسه گاگلف فاصله دار. ىته ده بلاتکليفي در فاصله دأن ىا ندأن ترکيبي کلمه’ن ايسه. مثلن تي قاعده اينه بنويسيم “رۊزنامنگارؤن” ولي آدمؤنˇ ديفالت اين نيه باخي نويسنن ”رۊزنامه نگارؤن”.

  1. Mani Mas؛
   مي ديل تي تترج سؤالؤن ئبه تنگأبؤبۊ. D:
   ۱. تأم: سکوت. تأمأچه: ساکت. سکوت گزیده و سکوت‌آلوده و سکوتناک! پسوند “أچه” تقريباً معادل “آجین” ايسه فارسي مئن. هرچي کي ىکچي همرأ آغشته بنه.
   ۲. جۊکأزئه: زانوی غم بغل گرفته. گوشه‌ای کز کرده.
   ۳. ىأسه: هوس. ميل شدید. Desire. شيمئه طرف مثلاً گۊنن: فلؤن کس! مأ ىأسه وأؤده تي دئن. (فلانی، هوس و میل ديدنت رو دارم. دلم برات تنگ شده.)
   ۴. فۊلکأدأ: پف کرده.
   ۵. لکتؤ (لکٚتؤ): تلو تلو خوردن. سکندری خوردن.
   ۶. جالبه. گرته زأن کؤره بشتؤسه دأني؟
   ۷. مات هۊ مات ؤ تعجۊب ايسه. مات واخۊشتن: تعجب کردن شدید.
   ۸. نۊدؤنم کۊ زأکؤنه گۊني؟ ولي تينيم دۊ تته ىي بشيم آقاىˇجکتاجي ورجه کي خۊدش اي کۊچˇ هفته بنا بنأ، تا گيله‌وا’نه تأ نۊشؤن بدئه. (اۊشؤني گه فاصله ننئنن ايشؤنˇ حواس ننأ کي دۊ ته سيوا ؤ مۊستقل کلمه’ دچکؤنئه-درن همديگره! هرچيسه ىقين بۊدؤن هدف ؤ عمد ندأنن. هۊتؤ نۊدؤنسه-بؤ اي کاره کؤنن.)
   ۹. دومي مؤشکلم مي ملاک هۊنه: ىکته کلمه’ ىا دۊ تته؟ رۊزنامه ىکته کلمه’. رۊزنامنگار ني ىکته! أولي ىکچئه کي خؤنيم. دومي ىک نفره کي رۊزنامه مئن نيويسنه. هۊتؤ کي مثلا ىکته journal دأنيم؛ بأزين ژۊرناليسته سيوا ننويسنيم: journal ist؛ بلکي ىکجا نيويسنيم چۊن ىکته کلمه’.
   ولي در کؤل اي مؤشکلات (رۊزنامنگار ؤ سرماىدار ىا رۊزنامه-نگار ؤ سرماىه-دار ىا رۊزنامه‌نگار ؤ سرماىه‌دار) زياد مؤشکل نئه أمئه وضعيتˇ مئن. فارسي أني هلئه نۊتؤنسه ايشؤنه حل بکۊنه! أمه اۊ أصلˇ مؤشکلؤنه حل بکۊنيم خأ أمئه کۊلا تؤديم آسمؤن. (;

   راستي، اي قصه’ بنأم کي چن رۊز ديگه بيس دئقه مئن هينه اجرا بکۊنم کي خؤندنکسؤن ئبه تمرين بۊبۊن ايشؤنˇ “ليسنينگ” ؤ “ريدينگ” بئترأبۊن.