گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

أمير ما تيلمبار:

گونه‌های زبانی رايج در استان گيلان و حدود پراکندگی آن‌ها

نادر جهانگیری

نام‌های گیلکی

م. پ. جکتاجی، سحر اخوان و ورگ