گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

۱۵۸۱ تيلمبار:

گنبد پیرمحله

نیما فرید مجتهدی

عاشورپور و فولکلور

ورگ

جؤرپشته

نیما فرید مجتهدی

خشت و داس و گُوِه

پیمان عیسی زاده

جيمجيرˇ جيسکؤی، مأ سرده!

ورگ

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

از همه‌جا سماموس، همه‌جا سماموس

نیما فرید مجتهدی

واکاوی نامواژه‌ی سُماموز (سماموس)

نیما فرید مجتهدی

کالبدشکافی دغدغه‌ی يک پژوهشگر

نیما فرید مجتهدی

جؤردشت آری، جواهردشت خیر!

نیما فرید مجتهدی

 michaeltaschen