گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

قصه تيلمبار:

هف نفر رقص کأدرن

لأنگستن هیۊز

بيس دئقه XXIII

ورگ

کرک

کلاريس ليسپئکتؤر

کاسعلي بمرد ولي خۊ آرزۊىأ به گيل نبرد!

محمود حجازی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

شخصیت در جهان داستانی گیلکی

ورگ

پیچا، نسبر، ستاره

لویجی پیراندللو

من و سيا کلاچ

شاپور بوبرد

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

تبار قصه‌نویسی گیلکی

ورگ

بیلی-بیلی مأر

هادی غلام دوست

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

چار تا آجور

علیرضا بشردوست

مشتˇ یحیی

م. پ. جکتاجی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

حیکایت

مسعود پورهادی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

تی.وی فلان-بیسار جؤموری! (Felan Bisar Republic of TV)

ورگ

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

جيمجيرˇ جيسکؤی، مأ سرده!

ورگ

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

 michaeltaschen